Ei unohdeta omaishoitoperheitä!

Omaishoitoon liittyvät kysymykset nousevat esiin aina vaalien yhteydessä. Omaishoitajien
asemasta ja hyvinvoinnista ollaan huolissaan. Se ei kuitenkaan riitä. Kuntiin tarvitaan päättäjiksi
ihmisiä, jotka pitävät sanansa ja toimivat omaishoitajien aseman parantamiseksi.


Omaishoidon kehittämiseksi on esitetty ja käynnistetty hyvää tarkoittavia asioita. Nyt on tärkeää,
että niitä myös toteutetaan omaishoitoperheiden kannalta oikeudenmukaisella ja parhaalla
mahdollisella tavalla. Nämä päätökset tehdään kunnissa.


Omaishoitoon liittyviä lain muutoksia tehtiin kesällä 2016 mm. lakiin omaishoidon tuesta ja
sosiaalihuoltolakiin. Lain muutosten tarkoituksena on omaishoitajien tukeminen, mikä toteutuukin
osassa kuntia. Valitettavasti useissa kunnissa on kuitenkin tehty lain muutoksista tulkintoja, jotka
ovat johtaneet omaishoitoperheiden toimeentulon ja arjessa selviytymisen heikkenemiseen.
Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien yhdenmukaistaminen on hyvä asia. Se ei kuitenkaan
saa johtaa kriteerien tiukentamiseen niin, että omaishoidon tukea on entistä vaikeampi saada.
Alla muutamia tietoomme tulleita epäkohtia. Omaishoitajien kohtelu on niiden osalta saatava lain
tarkoituksen mukaiseksi kaikissa kunnissa.


 Omaishoitolain muutoksen perusteella kaikki sopimuksen tehneet omaishoitajat saivat
oikeuden vähintään kahteen vapaavuorokauteen kuukaudessa. Oikeus myönnettiin
takautuvasti. Kuntien on ohjeistettava lain muutoksen perusteella vapaaoikeuden saaneita
omaishoitajia siitä, miten vapaavuorokaudet voi pitää takautuvasti.
 Sopimusomaishoitajien vapaavuorokausien määrää ei saa vähentää kolmesta kahteen,
mikäli omaishoitotilanteessa ei ole tapahtunut muutosta.
 Pelkkä oikeus vapaaseen ei riitä. Kunnalla on oltava erilaisiin tarpeisiin vastaavia
sijaishoitovaihtoehtoja omaishoitajan vapaan toteutumisen turvaamiseksi.
 Palvelusetelit tarjoavat omaishoitoperheille mahdollisuuden hankkia tarvitsemiaan
sijaishoidon palveluja lakisääteisten vapaiden ajaksi. Kunnan on varmistettava, että
kunnassa on kyseisen palvelun tarjoajia.
 Omaishoidon tuen palkkiota ei voi sovittaa yhteen muiden sosiaaliturvaetuuksien kanssa.
Omaishoidon tuki on kokonaisuus, johon kuuluvat sekä palvelut että omaishoitajan
hoitopalkkio ja vapaavuorokaudet. Omaishoidon tukipalvelut eivät voi olla este
omaishoitajalle maksettavan hoitopalkkion saamiselle.
 Omaishoidon tuki määräytyy hoidon ja huolenpidon vaativuuden ja sitovuuden perusteella.
Siihen eivät vaikuta esimerkiksi


o hoidettavan ikä. Myös alle 3-vuotias lapsi voi olla oikeutettu omaishoidon tukeen.

o asumiseen liittyvät kysymykset. Laki omaishoidon tuesta ei edellytä omaishoitajan
ja hoidettavan asumista samassa taloudessa.


 Hoidettavan oppivelvollisuuden suorittaminen ei ole este omaishoidon tuen saamiselle.
Omaishoitolain mukaan omaishoitaja voi olla oikeutettu omaishoidon tukeen, vaikka lapsi
viettäisi keskimäärin yli 7 tuntia esimerkiksi koulussa tai päivätoiminnassa.
 Omaishoitosopimus on voimassa toistaiseksi. Määräaikaisia sopimuksia voi tehdä vain
erityisestä syystä. Määrärahojen puute ei ole tällainen erityinen syy.
 Omaishoitajalle tulee tehdä sopimus, mikäli omaishoidon tuesta on tehty myönteinen
päätös. Sopimuksen tulee sisältää lain edellyttämät kohdat.


Päättäjien kaikilla tasoilla on hyvä pitää mielessä omaishoidon kehittämisen tavoite:
omaishoitajien jaksamisen tukeminen. Ilman sitä omaishoidosta ei saada sitä vaihtoehtoista
hoivamuotoa, jota uudistuksilla etsitään. Ilman sitä omaishoitajia on entistä vähemmän. Ilman
omaishoitajia tämä maa on pulassa.


Suomi täyttää 100 vuotta. Annetaan juhlavuoden kunniaksi omaishoitajille se arvo, joka heille
kuuluu. Toteutetaan juhlavuoden kunniaksi ne lupaukset, joita omaishoitajille on vuosien varrella
annettu.


Kuntavaaliehdokas,
muistathan sinä omaishoitajan myös vaalien jälkeen?